fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Isfordink Olst BV 

Artikel 1 – Algemeen 

Artikel 2 – Aanbieding, offerte en overeenkomst 

Artikel 3 – Prijs 

Artikel 4 – Rechten van intellectueel eigendom 

Artikel 5 – Levertijd en levering 

Artikel 6 – Risico- en eigendomsovergang 

Artikel 7 – Facturering en betaling 

Artikel 8 – Reclamering en garantie 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

Artikel 10 – Overmacht 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding 

Artikel 12 – Gegevensbeheer 

Artikel 13 – Slotbepaling 

Artikel 1 – Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop-, aannemings- en andere overeenkomsten betreffende door Isfordink Olst B.V. te verrichten leveringen van producten en/of diensten en alle bepalingen zullen tussen Partijen van kracht zijn, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt mede verstaan onder: 

a. Isfordink Olst B.V. en/of Opdrachtnemer: de partij die in haar aanbieding(en) naar deze voorwaarden verwijst (KvK-nummer: 38021407); 

b. Opdrachtgever: de partij tot wie voornoemde aanbieding(en) is (zijn) gericht; 

c. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk. 

3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

4. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. 

Artikel 2 – Aanbieding, offerte en overeenkomst 

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de opdracht zijn inbegrepen, maar die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke nader moeten worden ingevuld tegen de dan geldende tarieven. 

5. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever. 

6. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van 

elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de 

voorwaarden in artikel 2 lid 5 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening 

doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische 

bestanden van opdrachtnemer zullen, voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een 

vermoeden van bewijs. 

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of 

opdrachten niet te accepteren. 

8.Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekt en 

opgave van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van 

de diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert 

echter niet dat alle aanbiedingen en diensten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid 

overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding 

en/of ontbinding. 

9. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

10. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door opdrachtgever, 

behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na 

ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

11. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en 

schriftelijk zijn bevestigd. 

12. Aanbiedingen van opdrachtnemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

13. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen vijf dagen na factuurdatum. 

14. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

15. Opdrachtnemer stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

16. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 

17. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door ons ondertekende opdrachtbevestiging. 

18. Opdrachtgever zorgt ervoor dat wij onze werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat wij bij de uitvoering van werkzaamheden de beschikking krijgen over de benodigde voorzieningen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadigingen, aan zaken van ons en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich 

bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals hiervoor omschreven niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en onze planning dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle uit de vertraging voor ons voortvloeiende schade. 

Artikel 3 – Prijs 

1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s, exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele emballage, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Indien montage en/of inbedrijfstelling van het te leveren product door ons is overeengekomen is, tenzij anders in de overeenkomst bepaald, de prijs berekend inclusief de overeengekomen montageomvang en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats, inclusief alle kosten doch exclusief omzetbelasting. 

3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

4. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en onder normale werkuren. 

5. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door Opdrachtnemer in haar prijslijst van datum overeenkomst vastgestelde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de geldende uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Kosten van derden worden door Opdrachtnemer doorbelast aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht een opslag op de door derden gemaakte kosten te leggen. 

6. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 4 – Rechten van intellectueel eigendom 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. 

2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. 

3. Opdrachtgever garandeert ons te allen tijde dat de door ons verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt in verband met de overeenkomst en dat hij deze niet op enigerlei wijze zal gebruiken in strijd met intellectuele rechten van derden. 

4. Opdrachtgever dient ons te vrijwaren voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken door derden jegens ons geldend gemaakt uit hoofde van schending van de in het vorige sub artikel genoemde rechten. 

Artikel 5 – Levertijd en levering 

1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 

b. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; 

c. de dag van ontvangst door ons van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvragen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week. 

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen. Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan Opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld 

en Opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld, onverminderd onze gehoudenheid tot nakoming van eventuele montage- of installatieverplichtingen. 

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan onze zijde kan ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van deze te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 

5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 

6. Indien Opdrachtgever weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen komen alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor zijn rekening. 

7. Bij annulering van de overeenkomst, c.q. niet afname van de door ons te leveren zaken, is Opdrachtgever onmiddellijk 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd ons recht om naast deze tegemoetkoming in de kosten en winstderving volledige vergoeding van de Opdrachtgever wegens de door de annulering geleden schade te eisen. 

8. De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. 

9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de zaken waaraan/waarin werkzaamheden uitgevoerd moeten worden tijdig op het overeengekomen tijdstip bij Opdrachtnemer aanwezig zijn. 

10. Voor zover de overeengekomen opdracht het aanbrengen van belettering of het inbouwen van zaken betreft, zal Opdrachtgever de voertuigen schoongewassen, leeg en opgeruimd bij Opdrachtnemer bezorgen. 

11. Eventuele extra schoonmaak- of uitruimkosten gelden als meerwerk. 

Artikel 6 – Risico- en eigendomsovergang 

1. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever. 

2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

3. Indien sprake is van inruil en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan Opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. 

4. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is nagekomen. 

5. Indien de geleverde producten in een andere zaak worden ingebouwd of daaraan worden bevestigd, zullen de geleverde producten geen bestanddeel van die andere zaak worden. 

6. Opdrachtnemer is gerechtigd zaken terug te houden voor rekening en risico van de Opdrachtgever tot alle opeisbare vorderingen zijn voldaan. 

7. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te (doen) vervoeren naar een ander adres dan het afleveradres. 

8. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

9. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. 

10. Voor het geval Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

11. In voorkomend geval zullen wij gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de door ons geleverde producten. Opdrachtgever zal ons daarbij alle medewerking verlenen teneinde ons in de gelegenheid te stellen het in leden 4 en 5 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde product met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. 

Artikel 7 – Facturering en betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, zonder enige aftrek of verrekening, binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door ons aangewezen rekening. 

2. Bij levering van gebruikte goederen is 100% vooruitbetaling vereist. 

3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever direct rente aan Opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente indien deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 

4. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de Opdrachtgever komen. 

Artikel 8 – Reclamering en garantie 

1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontvangst van het product doch uiterlijk vijf werkdagen na de feitelijke overdracht van het product, gespecificeerd en schriftelijk te geschieden. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn eveneens via een schriftelijke gespecificeerde mededeling plaats te vinden. Bij overschrijding van genoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens ons ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen één jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staan wij in voor zowel de deugdelijkheid van het door ons geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na levering volgens artikel 5 lid 3, en met uitsluiting van zichtbare gebreken. Indien montage c.q. installatie door Opdrachtgever is overeengekomen geldt voornoemde verplichting voor ons gedurende een termijn van twaalf maanden na montage c.q. installatie, doch uiterlijk tot achttien maanden na levering volgens artikel 5 lid 3. Voor afzonderlijk geleverde onderdelen geldt een termijn van zes maanden na bedoelde levering. 

3. Leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage en/of installatie onzerzijds. Indien montage/installatie van het product door ons plaatsvindt gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door ons is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien na levering volgens artikel 5 lid 3, achttien maanden zijn verstreken. 

4. Onder de in de leden 1en 2 bedoelde garantie vallende gebreken aan zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindende producten zullen door ons worden weggenomen overeenkomstig de specifiek voor die producten door de fabrikant van toepassing verklaarde garantieverplichtingen. Voor zich buiten Nederland bevindende producten zal Opdrachtgever een beroep kunnen doen op de lokale dealer, die binnen die regio is gehouden tot nakoming van de garantieverplichtingen van de fabrikant. Blijkt zulks niet mogelijk en wordt derhalve onze overkomst gewenst, dan komen transport- en reiskosten vanaf de Nederlandse grens, alsmede eventuele wacht- en verblijfkosten voor rekening van Opdrachtgever. De garantie voorziet in alle gevallen, behalve in kosteloze toezending binnen Nederland van het vervangend materiaal, onder meer ook in redelijke en 

gebruikelijke arbeid welke nodig is om het defect te herstellen en indien nodig, zulks ter onzer beoordeling, in arbeid voor het (de-)monteren en/of weer aansluiten van het product. Door ons te maken kosten, die uitgaan boven de hierboven omschreven verplichtingen, zoals maar niet beperkt tot transportkosten in het buitenland, wacht-, reis-, verblijf- en kosten voor onderzoek door deskundigen alsmede bijkomende arbeid wegens de- en montages, die bij herstel onder normale werkplaatsomstandigheden niet zouden voorkomen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever ons assistentie verlenen bij eventuele de- en montage. 

5. Opdrachtgever kan uitsluitend na schriftelijke toestemming van ons noodzakelijk geworden werkzaamheden voor herstel voor onze rekening door een derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de vaststelling van die redelijkheid zal ons kostprijsniveau in aanmerking worden genomen. De derde, die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren, zullen wij in 

nauw overleg met Opdrachtgever aanwijzen. Herstel bij een derde volgens dit artikellid is alleen mogelijk, indien: 

a. wij niet, of niet tijdig, in staat zijn het gebrek in eigen bedrijf te herstellen; 

b. sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van transport van het product naar ons bedrijf en de kosten van herstel; 

c. in verband met de omstandigheden van de Opdrachtgever niet kan worden verlangd dat hij het herstel in de werkplaats van Isfordink Olst B.V. laat uitvoeren. 

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 

a. de niet-inachtneming door Opdrachtgever van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik; 

b. gebreken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn, zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product; 

c. montage/installatie of reparatie door derden behoudens als bedoeld in lid 5 waaronder begrepen de Opdrachtgever; 

d. op verzoek van de Opdrachtgever toegepaste gebruikte materialen respectievelijk zaken; 

e. materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter bewerking c.q. verwerking zijn verstrekt; 

f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever zijn toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken. 

7. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen en/of producten vervangen, worden deze vervangen onderdelen/producten ons eigendom. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij een bovengenoemde vervanging niet verlengd. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 

2. Behoudens grove schuld onzerzijds en behoudens het bepaalde in lid 1, sluiten wij alle aansprakelijkheid, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uit. 

3. Derhalve zijn wij ook niet aansprakelijk voor: 

a. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens; 

b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken; 

c. transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers; 

d. de civielrechtelijke gevolgen voor Opdrachtgever wegens overtreding van publiekrechtelijke regelgeving ten gevolge van al het handelen van onze technici of derden in onze opdracht ten behoeve van Opdrachtgever. 

4. Indien onze technici hulp en bijstand – van welke aard ook – bij montage verlenen geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien deze ons daartoe geen specifieke opdracht heeft gegeven. 5. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor aansprakelijkheid onzerzijds in deze Algemene Voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten. 

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 10 – Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen tijdig en volledig na te komen. Als voorbeelden worden –niet limitatief- genoemd: werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte van haar personeel, ongevallen, brand, computer- en stroomstoringen, storingen in het telecommunicatienetwerk en het internet, waterschade, overstromingen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers of onderaannemers van Opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, is ieder der partijen 

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij. 

5. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding 

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Voorts zijn wij gedurende de opschorting bevoegd – en aan het einde daarvan verplicht – te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding zijn wij gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen wij ter uitvoering van de overeenkomst reeds hebben verricht. 

2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; 

b. er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk zal nakomen; 

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of voor aanvang van de levering verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij de voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 

3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst 6. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 – Gegevensbeheer 

Opdrachtnemer zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met zijn privacyverklaring. Opdrachtnemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht. 

Artikel 13 – Slotbepaling 

1. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of 

ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen. 

2. Indien partijen er onderling niet uitkomen wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtnemer kantoor houdt, tenzij het geschil tot de competentie van de rechtbank sector kantoor behoort of Opdrachtnemer de zaak bij de wettelijk bevoegde rechtbank aanhangig maakt. 

3. Opdrachtnemer is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

4. Op de overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden

Terug naar Busjes.com klantenservice